Informació

El Ple del Consell Insular d’Eivissa de dia 28 de març de 2014 va acordar sotmetre al tràmit d’informació pública l’Avanç del Pla Especial de conservació, protecció i recuperació de ses Feixes del Prat de ses Monges, amb l’objecte de què durant 30 dies pugui consultar-se la documentació de l’Avanç i presentar els suggeriments que es considerin oportuns. Tota la documentació de l’Avanç la trobareu en aquest web i també a la pàgina web del Consell Insular d’Eivissa.

Les següents fases en la tramitació d’aquest Pla especial seran l’aprovació inicial (seguida d’una exposició pública) i l’aprovació definitiva.

L’elaboració d’aquest Pla especial de conservació, protecció i recuperació de ses Feixes del prat de ses Monges per part del Consell Insular d’Eivissa deriva del fet que l’àmbit a ordenar és supramunicipal perquè inclou terrenys dels termes municipals d’Eivissa i de Santa Eulària des Riu.

Inicialment, fou el Pla general d’ordenació urbana (PGOU) d’Eivissa aprovat definitivament l’any 2009 el que qualificà l’àmbit actual de ses Feixes del Prat de ses Monges com a sòl rústic protegit d’especial interès i hi preveié l’elaboració d’un pla especial d’iniciativa municipal. Segons la memòria de gestió del PGOU, l’objectiu del pla especial és de conservació, protecció i recuperació de l’espai mantenint el seu caràcter natural i agrícola. Les Normes Subsidiàries de Santa Eulària des Riu qualificaren els terrenys confrontants als de la zona humida de ses Feixes com a sòl rústic comú o àrea de transició, o com a sòl rústic protegit àrea de protecció territorial de costa i no fan referència a l’àmbit de ses Feixes del Prat de ses Monges.

Posteriorment, es varen veure les dificultats de preveure per part del PGOU d’Eivissa un pla especial, entre d’altres aspectes, perquè determinats canals perimetrals i les entrades d’aigua a la zona humida de ses Feixes es troben al terme municipal de Santa Eulària des Riu. Per aquest motiu, els ajuntaments d’Eivissa i de Santa Eulària des Riu varen aprovar sol·licituds per tal que el Pla Especial ses Feixes des Prat de ses Monges fos elaborat, tramitat i aprovat pel Consell Insular d’Eivissa atesa la seua naturalesa d’ens supramunicipal i donat que, com ja s’ha dit, l’àrea territorial afectada comprèn part del terme municipal d’Eivissa i del de Santa Eulària des Riu. En efecte, l’Ajuntament d’Eivissa va a fer la sol·licitud en el Ple ordinari de dia 30 d’abril (RGE al Consell núm. 12.540 de 3 de juny de 2013) i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu la va fer en el Ple ordinari de 7 de maig (RGE al Consell núm. 18.027, de 31 de juliol de 2013).

D’altra banda, cal dir que ses Feixes del prat de ses Monges constitueixen una unitat paisatgística, ambiental i patrimonial que està situada en la confluència dels municipis d’Eivissa i Santa Eulària des Riu a l’entorn de la platja de Talamanca i per aquest motiu, criteris tècnics aconsellaven que es fes una regulació i planificació unitària i conjunta de tot el seu àmbit territorial per assolir-hi l’objectiu de rehabilitació i recuperació paisatgística, ambiental i patrimonial. A més, com que ses Feixes fòssils d’origen medieval, una part dels canals de distribució i el conjunt d’entrades d’aigua a través de torrents a ses Feixes actuals del Prat de ses Monges, es troben al TM de Santa Eulària des Riu, això també aconsella un tractament unitari.

Pel que fa als aspectes competencials, en base a l’article 70.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i l’article 1 de la Llei 9/1990, de 24 de juny, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat, el Consell Insular és competent per elaborar i aprovar un Pla Especial per al prat de ses Monges fonamentat en l’article 76.3.b del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de planejament urbanístic (RPU) per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana. En concret, s’elaborarà un Pla especial basat a l’article 79 del RPU per a la protecció del paisatge i la conservació de determinats llocs o perspectives del territori.

En atenció al que s’ha exposat, el passat 2 de setembre el Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa va acordar encarregar l’elaboració de la documentació necessària per a l’aprovació d’un Pla Especial de conservació, protecció i recuperació (millora) ambiental i paisatgística de ses Feixes del Prat de ses Monges que, mantenint les seues característiques naturals i agrícoles, també garanteixi els seus valors patrimonials, a l’àmbit dels termes municipals d’Eivissa i de Santa Eulària des Riu. Així mateix, també va establir que per tal d’afavorir la participació ciutadana, s’exposarà al públic un avanç.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s